Naše obchodní podmínky:

Zde najdete důležité informace o nákupech u MIDO IDĖJOS LTD

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů společnosti

S.r.o "Mido Idejos"
IČ:: 303262822
DIČ: LT100008821616

Laisvės pr. 60 (17 floor)
LT-05103 Vilnius Litva
+37065588485
[email protected]

1. Uzavření smlouvy:

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuelně odesláním zboží do dvou dnů.

2. Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Mido Idėjos LTD, Laisvės pr. 60 (17 floor, Lithuania, e-mail:[email protected]) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

3. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Doprava:

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťuje společnost PPL. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.

5. Záruka:

5.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte nám stížnost ohledně takového poškození buď přímo u nás, nebo prostřednictvím zaměstnance příslušné doručovací služby, který zboží doručuje, a to ihned po prohlídce zboží po jeho převzetí. Nároky z vad dodaného zboží (reklamace) se uplatňují u nás jakožto prodávajícího s využitím následujících kontaktů: Mido Idėjos LTD, Laisvės pr. 60 (17 floor, Lithuania, e-mail:[email protected]

5.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;

zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;

zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;

zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:

vady u věci prodávané se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

běžné opotřebení;

u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo

případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Vady spotřebního zboží (kosmetika, drogistické zboží apod.) můžete uplatnit do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Pokud je však na zboží uvedeno datum spotřeby, je záruční doba zkrácená a končí k datu uvedenému na obalu. Berete na vědomí, že pokud spolu se svou objednávkou obdržíte jakékoli dárky, nemůžete reklamovat jejich vady.

Nemůžete uplatnit nárok z důvodu nesprávného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami.

Pokud je vada zjištěna u zlevněného/použitého zboží, se může uplatnit spíše přiměřená sleva než nárok na výměnu.

5.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;

požadovat odstranění vady opravou;

získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

5.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při dostatečné péči zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy vám bylo zboží odevzdáno.

Máte-li nárok na odstranění vady, máte též nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo je vůči nám třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.

5.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy vám je zboží odevzdáno. Jestliže vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

6. Platba:

Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím PayU, kreditní karty (Mastercard nebo Visa), PayPal, Google Pay, Apple pay nebo je možné zaplatit při převzetí (dobírkou). Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika.

6.1.Platby prostřednictvím služby PayPal

Platíte přímo prostřednictvím svého účtu PayPal. Po zadání objednávky budete přesměrováni na službu PayPal, kde odsouhlasíte cenu objednávky. Jakmile Váš účet PayPal obdrží Vaše schválení, přikročíme k odeslání – v souladu se lhůtou pro odeslání uvedenou u zboží. Po odeslání bude z vašeho účtu PayPal stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vašeho účtu PayPal ihned.

6.2. Platba kreditní kartou

Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.

6.3. Platba dobírkou

Platíte kurýrovi částku uvedenou na faktuře při doručení a převzetí zásilky. V případě zrušení smlouvy v souladu s bodem 2 se vrácení peněz provádí bankovním převodem. K tomu potřebujeme informace o Vašem bankovním účtu (IBAN a BIC), které lze snadno a bezpečně uložit do zákazníckého účtu. Vyhrazujeme si právo vystavit dárkový poukaz v hodnotě vráceného zboží, pokud nebudou po opakovaných připomenutích zadány žádné informace o bankovním účtu.

6.4. Platby prostřednictvím Apple Pay

Platba proběhne přímo prostřednictvím Vašeho Apple účtu. Po zadání objednávky Vás přesměrujeme na Apple, kde bude třeba autorizovat platbu v příslušné hodnotě objednávky. Jakmile obdržíme informaci o úspěšné autorizaci, objednávka bude odeslána a následně doručena dle předem uvedené dodací lhůty. V závislosti na způsobu platby přiřazeného k Apple Pay účtu Vám bude odečtena celková částka objednávky po odečtení všech slev, slevových kupónů atd., a to hned po autorizaci nebo odeslání objednávky.

6.5. Platby prostřednictvím Google Pay

Platba proběhne přímo prostřednictvím Vašeho Google účtu. Po zadání objednávky Vás přesměrujeme na Google, kde bude třeba autorizovat platbu v příslušné hodnotě objednávky. Jakmile obdržíme informaci o úspěšné autorizaci, objednávka bude odeslána a následně doručena dle předem uvedené dodací lhůty. V závislosti na způsobu platby přiřazeného ke Google Pay účtu Vám bude odečtena celková částka objednávky po odečtení všech slev, slevových kupónů atd., a to hned po autorizaci nebo odeslání objednávky.

6.5. Platby prostřednictvím služby PayU

V nákupním košíku si zvolte platbu bankovním převodem. *Bankovní převody jsou možné pouze pro vybrané banky.
Po výběru vaší banky, se přihlaste do svého internetového bankovnictví.
Všechny údaje o platbě již budou vyplněny, stačí jen převod potvrdit. Potom proveďte platbu.

7. Vracení a výměna zboží

Do 14 dnů od převzetí zboží máte právo:

Vrátit zboží a dostat zpět peníze, které jste za něj zaplatili

UPOZORNĚNÍ: Spodní prádlo, košilky, plavky, punčochy, ponožky, podkolenky, noční košile, pyžama, podprsenky, korzety, podvazky a jiné podobné zboží k vrácení ani výměně z hygienických a zdravotních důvodů přijímat nemůžeme.

POZOR! Náklady na dopravy při vrácení a výměně zboží hradí zákazník sám.

JAK VRÁTIT ČI VYMĚNIT ZBOŽÍ?

Při výměně zboží postupujte podle níže uvedených instrukcí k vrácení zboží. Pak si na stránkách MestskaModa.cz objednejte zboží nové. Za vrácené zboží Vám pošleme peníze, které jste za něj zaplatili. Klasickou výměnu zboží za jiné bohužel neprovádíme.

Vrácení zboží:

7.1. Vyplňte formulář vrácení zboží, který najdete zde

7.2. Zabalte zboží, které chcete vrátit, a na balík napište adresu: UAB Mido idėjos, M. Mažvydo gatvė, 12-71, LT-06269 Vilnius, Litva / Lituanie. Adresu k vytištění najdete zde.

7.3. Odešlete balík z nejbližší pošty. Pozor! Náklady na zaslání balíku si hradíte sami.

7.4. Vytištěný formulář vrácení zboží v balíku společně s vraceným zbožím zasílat nemusíte.

7.5. Pokud chcete zboží vyměnit, postupujte podle instrukcí k vrácení zboží a objednejte si zboží nové. Za zboží, které jste nám zaslali, dostanete peníze zpět.

7.6. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás zboží dostali.

Zboží k výměně či vrácení musí splňovat tato kritéria:

boty musí být v původní krabici a nesmí být nijak obnošené ani poškozené;
ostatní zboží nesmí být nošené ani poškozené;
zboží musí stále mít původní vzhled (nesmí mít poškozené etikety, natrženou ochrannou fólii apod.)

zboží v původním obalu musí být vložené do dalšího ochranného obalu (k ochraně při přepravě, může to být např. krabice či pevná obálka). Pokud zboží dostaneme s poškozeným původním obalem (natrženým, popsaným, odtrženou lepicí páskou apod.), z vrácených peněz Vám strhneme částku 3 EUR.

8. Doprava

ZPŮSOB DOPRAVY, CENA A TERMÍN DODÁNÍ

Zásilková služba DPD. 

8.1. Cena dopravy - 169 Kč

8.2. Termín dodání: 5 -12 pracovních dnů

8.3. Firma DPD Vám zásilku doručí až domů či do práce. Čas doručení bývá v pracovní době, tj. v 8 - 18 hodin v pracovní dny. Řidič Vám před doručením zavolá a domluví se s Vámi.

8.4. Produkty jsou zákazníkům doručovány během 3 - 18 pracovních dnů. Konkrétní dodací lhůta se liší v závislosti na produktu a je uvedena na stránce s produktem.

9. Ceny:

Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

10. Výhrada vlastnictví:

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

11. Mimosoudní řešení sporů:

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob:

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.

13. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.

14Stížnosti 

Pro vyřízení reklamace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na [email protected] a odpověď obdržíte do 14 dnů. Rádi vám pomůžeme s jakýmkoli problémem či nejasností, se kterými se na našem e-shopu setkáte. Vaše spokojenost je pro nás prioritou a budeme se snažit vyřešit vaši reklamaci co nejrychleji a nejefektivněji. Děkujeme za vaši důvěru a zájem o naše produkty.

15. Informace o prodávajícím

S.r.o "Mido Idejos"

IČ:: 303262822

DIČ: LT100008821616

Laisvės pr. 60 (17 floor)

LT-05103 Vilnius Litva

+37065588485

[email protected]

Company websites:
www.mestskamoda.cz
www.miestomada.lt
www.pilsetasmode.lv
www.citymood.ee
www.diavolesa.lt

Produkt přidán na seznam přání

Začněme od cookies 

Používáme nejnutnější cookies, aby Vám stránky MěstskáMóda.cz správně fungovaly a abychom Vám prohlížení stránek přizpůsobili přesně na míru. Je ale na Vás, jestli s tím budete souhlasit. Více se o možnostech výběru cookies dozvíte v našich Pravidlech použití cookies.